Skip to main content

Podstawowe operatory logiczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „>”.

Węzeł „>” w programie Autodesk Dynamo sprawdza czy x jest większe niż y. Reprezentację graficzną węzła „>” przedstawia powyższa grafika.

Do portu wejściowego „x” w węźle „>” podłączamy liczbę 7 pierwszego węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „y” w węźle „>” podłączamy liczbę 5 z drugiego węzła „Code Block”.

Łączymy port wyjściowy węzła „>” z portem wejściowym węzła „Watch”, co pozwoli wyświetlić wynik z węzła „>”. Widzimy, że wynikiem jest wartość true, ponieważ liczba 7 jest większa niż liczba 5.

Aby uzyskać funkcje większe niż, z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie większości, oddzielając każdą liczbę znakiem > oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 2>5; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „>”.

Dla sprawdzenia poprawności danych, połączmy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Program wyświetla informację, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” jest fałszywa.